Pravidla užívání

Pravidla užívání, platná od 11. 7. 2017

Registrací a užíváním internetového serveru Obchodnawebu.cz dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Obchodnawebu.cz a registrovaným či neregistrovaným návštěvníkem (uživatelem).

Server Obchodnawebu.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů.

Nadstandardní služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). / Například autoservis nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Vaše auto, …), ale pouze konkrétní nabízené předměty. /


Právní doložka

Myprovas s.r.o.
Staré Jesenčany 36
530 02 Staré Jesenčany
Česká republika

IČ: 288 20 401

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Obchodnawebu.cz za účelem zprostředkování koupě či prodeje vlastních rukodělných výrobků tvořených kreativními technikami a zboží tomuto tématu příbuzné.

I. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Obchodní aktivity na serveru Obchodnawebu.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.
Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.
Při užívání serveru Obchodnawebu.cz platí pravidla uvedená na této stránce.

II. REGISTRACE

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Obchodnawebu.cz je souhlas s touto smlouvou a registrace uživatele.
Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Obchodnawebu.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.
Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Obchodnawebu.cz.
Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.
Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Obchodnawebu.cz a uživatelem.
Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. PRÁVO UMÍSTĚNÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV. KUPUJÍCÍ – NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Obchodnawebu.cz není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Obchodnawebu.cz, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.
Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.
Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.
Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících).
Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.
Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo za stornování objednávky po zaplacení požadovat adekvátní náhradu nákladů za dopravu (do výše nákladů na dopravu), případně za administrativní činnost související s přípravou, odesláním a navrácením do prodeje (maximálně 100Kč s DPH).
Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci (dle platebních podmínek prodejce).

Výhrada vlastnictví - Vlastnictví prodaného zboží přechází na kupujícího až po zaplacení jeho celkové ceny.

V. PRODÁVAJÍCÍ – PRODEJ ZBOŽÍ

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, za kterou jedná fyzická osoba.

V. I. Pravidla při umísťování zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji.
Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.
Zboží je třeba umístit v kategorii (kategoriích), která předmětu nejlépe odpovídá.
Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

V. II. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

Na serveru Obchodnawebu.cz není povoleno nabízet / prodávat:

 • Webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků:
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů;
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
 • Prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
 • Kopírování disket, CD, DVD;
 • Firemní činnosti a zboží na objednávku (bez přesné specifikace);
 • Padělků, kopií, napodobenin;
 • Dokladů a technických průkazů;
 • Pohonných hmot;
 • eKnih;
 • Půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.
Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat se zákazníky Obchodnawebu.cz o možnosti prodeje mimo Obchodnawebu.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů).

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami severu Obchodnawebu.cz nebo dobrými mravy.

V. III. Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu).
Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci.

V. IV. Úprava položek


Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt.

V. V. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Obchodnawebu.cz a dále výpisem u svého účtu.
Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.
Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

VII. REKLAMACE - NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v popisu zboží, nebo v záložce „Ostatní informace“ v obchodu prodávajícího.

VI. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ


VI. I. Možnost odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupit lze rovněž případným výslovným ujednáním kupujícího a prodejce.


VI. II. Výjimky

Od smlouvy však nelze odstoupit v některých případech uvedených v § 53 odst. 8 zák. č. 40/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se mj. o:
dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity, náplně do tiskáren a jiné zboží) u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.
Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14-ti denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.


VI. III. Náhrada skutečně vynaložených nákladů

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy s vrácením zboží, jak je uvedeno výše, má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Hodnota těchto nákladů se stanovuje individuálně a obvykle se pohybuje ve výši 0 Kč až 700 Kč bez DPH. Tuto částku lze upravit o navýšení dle rozsahu známek použití, odzkoušení zboží, jeho uvedení do původního originálního stavu a další úkony. Prodávající ve lhůtě 30 dnů od odstoupení vrátí finanční částku za zboží. Cenu za přepravu zboží hradí kupující.


VI. IV. Dodatečné náklady za cenu přepravy

Není-li přepravné s ohledem na cenu zboží kupujícímu při zaslání zboží prodejcem účtováno a došlo-li k vrácení zboží kupujícím dle odst. VI těchto podmínek, pak kupující souhlasí, že uhradí dodatečně náklady za cenu přepravy. Současně kupující souhlasí, že při vrácení zaplacené finanční částky za zboží prodejcem bude finanční částka zaplacená za zboží zákazníkem snížena o cenu přepravy.
Cena přepravy odpovídá výši částky za přepravu, kterou zaplatil prodejce při odesílání zboží kupujícímu.


VI. V. Další ujednání platné při vrácení zboží

Při využití práva odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží nepoužité, neporušené, schopné dalšího prodeje, nepoškozené včetně nepoškozeného obalu, kompletní (včetně příslušenství a případných dárků a včetně všech poskytnutých dokladů a dokumentace, včetně dokladu o koupi).

Takovéto zboží kupující odešle na adresu prodávajícího. Před odesláním zboží zpět, prosíme o zaslání e-mailu s formálním odstoupením od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, nebo čísla daňového dokladu či dodacího listu.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, zaslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo převodem na bankovní účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na (e-mailovou či poštovní) adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Bližší podmínky jsou upraveny v § 53 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.


VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. 

Podrobnosti v dokumentu Ochrana osobních údajů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Obchodnawebu.cz nebo nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Obchodnawebu.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.
Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.
Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Obchodnawebu.cz a vytvořených databází je zakázáno.
Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou písemně ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Registrovaný uživatel prohlašuje, že se před odesláním závazné objednávky řádně seznámil se podmínkami užívání výše a reklamačním řádem. Registrovaný uživatel podmínkám užívání rozumí, tato jsou prosta omylu a s těmito souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.